Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Kraal en Zo, gevestigd te Rijnsburg

Versie geldig vanaf 1-10-2017

 

Artikel 1: Algemeen 

1.1    In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de hierna omschreven betekenis gebruikt, tenzij anders aangegeven:

- Kraal en Zo: de leverancier

- Klant: de wederpartij van Kraal en Zo

- Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Kraal en Zo en de klant tot stand komt

- Producten: alle zaken, documentatie daaronder begrepen, die het onderwerp zijn van een overeenkomst

- Order: iedere opdracht van de klant om een product te leveren

1.2    Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Kraal en Zo, elke overeenkomst met Kraal en Zo, elke verrichte levering door Kraal en Zo en elke door of namens Kraal en Zo verrichte handeling, tenzij uitdrukkelijk van deze algemene voorwaarden wordt afgeweken.

1.3    Alhoewel Kraal en Zo ernaar streeft haar uitingen correct te laten zijn, is Kraal en Zo niet aansprakelijk voor fouten en/of de gevolgen daarvan.

 

Artikel 2: Aanbod en prijs

2.1    Alle door Kraal en Zo vermelde prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en typefouten.

2.2   Kraal en Zo streeft ernaar om de producten zo duidelijk en waarheidsgetrouw te beschrijven en/of af te beelden. Alle opgaven en beschrijvingen van Kraal en Zo van haar producten en de daarbij behorende getallen, maten, gewichten, kleuren, tekeningen en/of afbeeldingen zijn slechts indicatief en Kraal en Zo staat er niet voor in dat de producten niet afwijken van de weergegeven producten.

2.3    Alle prijzen van de producten zijn in euro's en inclusief BTW, maar exclusief eventuele verzendkosten.

2.4    Elke verandering in de omstandigheden die van invloed is op de door Kraal en Zo gehanteerde prijzen voor haar producten, waaronder inkoopprijzen, valutaschommelingen, invoerrechten, uitvoerrechten, andere belastingen of heffingen, vrachttarieven en verzendkosten, geeft Kraal en Zo de bevoegdheid om haar prijzen aan te passen. De klant heeft het recht om bij een wijziging van de prijs van een product een  gesloten overeenkomst te ontbinden indien de prijswijziging zich voordoet binnen drie maanden na de order van de klant en het bestelde product nog niet aan de klant is geleverd.

 

Artikel 3: Totstandkoming van de overeenkomst

3.1    Een overeenkomst komt tot stand nadat een klant via de website of anderszins bij Kraal en Zo een order plaatst en Kraal en Zo deze order per email aanvaardt. De aanvaarding geeft de inhoud van de overeenkomst voor partijen bindend weer.

 

Artikel 4: Betaling

4.1    De door Kraal en Zo aan de klant verzonden schriftelijke bevestiging (zie artikel 3.1) geldt als factuur. De prijzen van de producten worden inclusief BTW vermeld. Eventuele verzendkosten worden apart genoemd.

4.2    Het, in de bevestiging genoemde, bedrag dient door de klant binnen 30 dagen na dagtekening te worden betaald. Binnen 48 uur na ontvangst van de betaling zal Kraal en Zo de bestelde producten ter verzending bij PostNL aanbieden.

 

Artikel 5: De levering

5.1    Kraal en Zo doet haar uiterste best de bestelde producten zo spoedig mogelijk aan de klant te leveren. Indien Kraal en Zo een termijn voor levering heeft opgegeven is deze slechts een indicatie en bindt de genoemde termijn Kraal en Zo niet. Indien de levering vertraging oploopt, om welke reden dan ook, zal Kraal en Zo de klant hiervan op de hoogte brengen. Wanneer Kraal en Zo de producten niet binnen 30 dagen na het sluiten van de overeenkomst aan de klant heeft geleverd, heeft de klant het recht de overeenkomst te ontbinden. Artikel 6 van deze voorwaarden is dan van toepassing.

5.2    Kraal en Zo draagt het risico van beschadiging en verlies van de producten tijdens de verzending naar de klant. Nadat de producten door de klant zijn ontvangen gaat het risico over op de klant.

 

Artikel 6: Retourneren van producten

6.1    De klant heeft het recht om gedurende 14 dagen na ontvangst van de producten de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. De producten dienen in de originele verpakking, onbeschadigd en ongebruikt op kosten van de klant aan Kraal en Zo geretourneerd te worden.. Na ontvangst van de door de klant geretourneerde producten zal Kraal en Zo beoordelen of de producten in de originele verpakking, onbeschadigd en ongebruikt aan Kraal en Zo zijn teruggezonden. Indien dat het geval is zal Kraal en Zo de koopprijs van de producten binnen 14 dagen aan de klant terugbetalen.

6.2    Het recht van retour geldt niet voor producten die:
- persoonlijk van aard zijn.
- op maat gemaakt zijn.

 

Artikel 7: Garantie

7.1    Kraal en Zo garandeert dat de goederen en/of diensten voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

 

Artikel 8: Aansprakelijkheid

8.1    Kraal en Zo is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de klant lijdt als gevolg van het gebruik van een product, tenzij de klant bewijst dat de schade is ontstaan door opzet of bewuste roekeloosheid van Kraal en Zo. 

 

Artikel 9: Privacy

9.1    Door het aangaan van een overeenkomst worden gegevens van de klant door Kraal en Zo opgeslagen. Op schriftelijk verzoek van de klant zal Kraal en Zo aan de klant opgave doen van de door Kraal en Zo opgeslagen gegevens. De gegevens van de klant zullen door Kraal en Zo nimmer aan derden worden verstrekt, tenzij Kraal en Zo op grond van de wet tot verstrekking verplicht is of Kraal en Zo de overeenkomst met de klant niet kan uitvoeren zonder verstrekking van de gegevens.